Choose your product
tukan
reklama

Upozornění!

Vypadá to, že máte aktivovaný AdBlock. Pro správné zobrazení stránek jej prosím deaktivujte.

Vítáme Vás na stránkách BC LOGIA service, s.r.o.

Na na­šich strán­kách Vám chce­me na­bíd­nout kom­plet­ní in­for­ma­ce o na­ší spo­leč­nos­ti, naš­ich pro­duk­tech a ná­mi pos­ky­to­va­ných služ­bách. Chce­me zde ta­ké pos­ky­to­vat tech­nic­kou pod­po­ru na­šim zá­kaz­ní­kům. V pří­pa­dě záj­mu či pot­ře­by nás ne­vá­hej­te kon­tak­to­vat.

Krátký profil

Co děláme?

SK pobočka

WinyX Lite

“Za co jiní platí miliony, Vy dostanete zadarmo!”

Od mě­sí­ce lis­to­pa­du je u­vol­něn na trh sys­tém WinyX LITE© ur­če­ný pro ma­lé a střed­ní fir­my. Jed­ná se o pl­no­hod­not­ný sys­tém, jenž po­u­ží­va­jí nej­výz­nam­něj­ší fir­my v ob­las­ti lik­vi­da­ce od­pa­dů, kte­rý bu­de u­vol­něn pro seg­ment ma­lých fi­rem.

facebook
reference

Mezi naše největší a nejvěrnější zákazníky patří:

…a další

rss
info@bclogia.cz
+420 543 215 523
kmen
koruna

Copyright © 1990 - 2019 BC LOGIA, a.s., všechna práva vyhrazena.   |   Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu